S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.


Imperia báze, Imperia aromata, ledová jahoda, krémová broskev

 

Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nabývající účinnost 1.8.2016

 

Dodavatel: Re-Dym Group s.r.o.

 

se sídlem: Jindřicha Šimona Baara 1949/10, 733 01 Karviná Mizerov

IČ: 29394856  DIČ: CZ29394856 - plátce DPH

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C38625

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cigaretabeztabaku.cz

Tel. kontakt: 731 077 869.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a

kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu

www.cigaretabeztabaku.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím je společnost Re-Dym Group s.r.o., Jindřicha Šimona Baara 1949/10,  Karviná Mizerov, PSČ 733 01, IČO:29394856. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle

občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na

druhé straně prodávající.

 • Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci

své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu

svého povolání.

 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy

jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci

samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.cigaretabeztabaku.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského

zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce,

přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní

smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího,

přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo

výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího

prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy,

bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze

po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou

žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání

zboží k odeslání.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání

několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem

je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od

této smlouvy informovat prodávajícího Re-Dym Group s.r.o. se sídlem Jindřicha Šimona Baara 1949/10, PSČ 733 01, IČO:29394856, nebo e-mail: lucie-shop@seznam.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní

smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě

dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než

nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije

prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční

transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou

spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo

prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní

smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese  Re-Dym Group s.r.o., Tř. Osvobození 1636, PSČ 735 06, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným

souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před

uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na

odstoupení od smlouvy,

 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy,

 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a

jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to

však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání

jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud

porušil jejich původní obal,

 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato

plnění poskytuje v určeném termínu,

 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

nebo

 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení

od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém

případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.

Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z

hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady

se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách

www.cigaretabeztabaku.cz. Dodáváme pouze do České republiky.

7. Platební podmínky

 • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli

(kurýrovi) nebo na poště.

 • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle

prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží

zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném

případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je

považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

8. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody

na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada,

kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného

odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu

prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní,

může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může

od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,

anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může

prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající

odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu

způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující

požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže

kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit

v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo

opomenutím, nebo

 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnilli

věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co

ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci

prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: Re-Dym Group s.r.o., tř. Osvobození 1636, PSČ 735 06

Pro osobní doručeníRe-Dym Group s.r.o., tř. Osvobození 1636, PSČ 735 06

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady,

zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc

tohoto druhu obvykle používá,

 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad,

pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti

věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od

smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez

zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet

vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na

výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má

právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,

vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v

přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zbožíRe-Dym Group s.r.o., tř. Osvobození 1636, PSČ 735 06

Pro osobní doručení: Re-Dym Group s.r.o., tř. Osvobození 1636, PSČ 735 06

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou

dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze

potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy

právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li

tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v

takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou konečné a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Součástí dodávky zboží je faktura. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

12. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.).

Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či

slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu

odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit

objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě

(formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy

podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití

prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V

případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové

poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota

celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně

neproplácí.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího

poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich

změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách

www.cigaretabeztabaku.cz v sekci „Váš účet“.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení
sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo                       s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

15. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní

smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky

vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.

Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním

objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.)

pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli

umožňují jejich archivaci a reprodukci.